Gamle presseklip modtaget af: Morten Sarauw-Falck

Carlo Sarauw

    Overhovedet for den italienske Gren af den danske Patricierslægt Sarauw, Carlo Sarauw, har for nylig fejret sin 80 aars fødselsdag paa Sicilien, hvor han som Chef for Handelshuset Ferd. Baller & Co. indtager en fremtrædende Stilling, og er blevet hædret med lange Artikler i den italienske Presse. Hans Fader, der var en Søn af den bekendte Forstinspektør Sarauw i Sorø, gik i Frederiksborg Skole og var Prokurist i Handelshuset Gottschalck i Kjøbenhavn, indtil han 1837 blev Associé i og Aaret efter Eneindehaver  af Handelshuset Ferd. Baller & Co. i Messina. I denne By er ogsaa Carlo Sarauw født, men han fik sin Uddannelse i schweiziske og tyske Skoler og lærte Handelen hos Broberg & Co. i Kjøbenhavn. 1864 indtraadte Han i det fædrene Handelshus ligesom han 1868-69 aabnede nye Forretningsforbindelser i New York. I Ferd. Baller & Co. avancerede han 1870 til Associé og blev 1877 Chef. Ved Jordskælvskatastrofen i 1906 var han fraværende paa en Forretningsrejse i Palermo, men deltog i Redningsarbejdet, medens hans Brødre, af hvilke den yngste Alfred, er gammel Soraner, aabnede et nyt Kontor i Catania, hvortil Handelshusets Virksomhed senere er overført.
    Carlo Sarauw, der har bevaret sin fulde Aandskraft, har ved Siden af Forretningerne beklædt mange offentlige Hverv; her skal blot nævnes, at han har været Direktør for Messinas Finansdepartement og i 1919 Delegeret for den italienske Regering ved Fredskonferencen i Paris.


Prof. Chr. Sarauws Slægt.

  Slægten Sarauw er en patricisk Slægt, der er spredt over en stor Del af Jorden og af hvilken Medlemmer under Verdenskrigen kæmpede paa de fleste Fronter. Navnet er sandsynligvis oprindelig en nordtysk Stedbetegnelse, og Slægten dukker først op i holsten-gottorpsk Tjeneste. Stamfaderen, Professor Sarauws Tipoldefader, Friedrich Barthold Sarauw, var født 1703 i Byen Slesvig. Han var ved Midten af det 18.Aarhundrede betroet nogle private ækonomiske Undersøgelser for Storfyrst Peter af Rusland (Hertug Peter Ulrik) og deltog samtidig i diplomatiske Underhandlinger med Hamborg, hvorefter han udnævnedes til Geheimelegationsraad. Professorens Oldefader var russisk Kammerraad og Kasserer ved den slesvig-holstenske Kanal, Bedstefaderen Kammerraad og Amtsforvalter i Hütten Amt. Af hans Børn var én Amtmand paa Fehmern og udmærkede sig under Stormfloden 1872, men paadrog sig en Lungesygdom, der medførte hans Død, en anden var Underretsadvokat i Niebüll; hans Datter blev gift med Amtsretsraad Ernst Sarauw i Løgumkloster og var Moder til den kendte danske Patriot Dr. med. Johan Adolf Sarauw i Augustenborg, der paa fædrene Side hører til Slægtens nedennævnte Adopterede Linie. En tredje Søn af Amtsforvalteren, Forstraad Conrad Sarauw, Prof. Sarauws Fader, kom 1836, da Forstskolen i Kiel ophævedes, til Kjøbenhavn for at fortsætte sine Studier. Han blev en anset Forstmand, som lagde Driftsplaner til mange private Skove og fik Patent paa nogle af ham konstruerede Forstredskaber. Af hans Børn blev den ældste Datter Julia gift med Skovtaksator Lilienskiold, Georg er Dr. phil. h. c. og en anset Arkæolog, nu Intendent ved Göteborgs Museum; de øvrige var Fru ClaraTybjerg, gift med Højesteretsdommer, Dr. jur. E. Tybjerg, den afdøde Prof. Sarauw, Fru Bierfreund og Fru Elna Munch, gift med den tidligere Forsvarsminister, Dr. P. Munch. En Farbroder til Professoren var Politikens Medarbejder, Militærforfatteren Kaptajn Sarauw, hvis søn er Forfatteren Paul Sarauw.

  En yngre Søn af Geheimelegationsraaden, prøjsisk Kaptajn v. Sarauw i Kiel, adopterede sin Hustrus Søstersøn, den senere Justitsraad og Forstinspektør i Sorø G. F. E. Sarauw; til hans Efterkommere hører bl.a. Slægtens italienske Linie, der besidder det ansete Handelshus Ferd. Baller & Co. paa Cicilien. Til denne Gren hører ogsaa Baronesse Wedel-Jarlsberg, deer var gift med en Onkel til den norske Gesandt Fritz W.-J., Pastorinde Kallenbach Pedersen, Kammerherreinde Fabritius de Tengnagel, gift med den tidligereStiftsamtmand over Lolland-Falster, Stationsforstanderne Sarauw i Slagelse og Fredensborg, ovennævnte Amtsretsraad Sarauw og Kammerherreinde Eide, der var gift med Christian VIII's i Christiania fødte Søn Overførster F. C. Eide, hvis Efterladte Formue, 75,000 Kr., efter hans Ønske af hans ovennævnte Plejedatter og Universalarving, Kammerherreinde Fabritius de Tengnagel, anvendtes til et Legat for Skovrideres og Skovbetjentes Enker.
Hauch-Fausbøll.